Na osnovu čl. 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
(“Službeni glasnik BiH,” br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11) Skupština Udruženja
nastavnika njemačkog jezika Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj u Tesliću
20.10.2018. godine donijela je:
S T A T U T
UDRUŽENJA NASTAVNIKA NJEMAČKOG JEZIKA BOSNE I HERCEGOVINE
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Udruženje nastavnika njemačkog jezika Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu
Udruženje) je osnovano Odlukom o osnivanju od 22.10.2004. godine, kao dobrovoljno,
nestranačko i neprofitno udruženje, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon).
Član 2.
Ovim Statutom, u skladu sa članom 12. Zakona, uređuje se:
● puni i skraćeni naziv, sjedište i adresa Udruženja;
● ciljevi i djelatnosti;
● postupak za primanje i isključivanje članova;
● organi udruženja, postupak i način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju,
kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove skupštinu,
uslovi i način raspuštanja odnosno prestanka rada;
● postupak za izmjene i dopune statuta, ovlaštenja i donošenje drugih općih akata
Udruženja;
● javnost rada;
1
● način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;
● pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i
organ koji je ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava;
● opis oblika i znaka, sadržaj pečata;
● zastupanje Udruženja;
● uslovi i postupak spajanja i podjele, odnosno prestanak rada Udruženja,
uključujući bilo kakav poseban kvorum ili pravila kvalifikovane većine i postupak
glasanja;
● postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju
raspuštanja ili prestanka rada Udruženja;
● ostala pitanja u vezi rada i djelovanja Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim
statutom.
Član 3.
Udruženje nastavnika njemačkog jezika je organizacija koja na principu slobodnog i
dobrovoljnog pristupanja u članstvo Udruženja okuplja svoje članove zainteresirane za
proces podučavanja njemačkog jezika na svim nivoima.
II NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA
Član 4.
Puni naziv Udruženja је:
Udruženje nastavnika njemačkog jezika Bosne i Hercegovine
Udruga nastavnika njemačkog jezika Bosne i Hercegovine
Удружење наставника нјемачког језика Босне и Херцеговине
Naziv na njemačkom jeziku je:
Bosnisch-herzegowinischer Deutschlehrerverband
Skraćeni naziv na njemačkom je: BHDLV
2
Član 5.
Sjedište Udruženja je u Sarajevu u ulici Franje Račkog 1.
Član 6.
Udruženje stiče svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima danom
upisa u registar kod nadležnog Ministarstva.
Član 7.
Udruženje je nevladina neprofitna organizacija koja nema namjeru sticati profit.
Udruženje djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Član 8.
Udruženje može promijeniti naziv, sjedište i znak, o čemu odluku donosi Skupština
Udruženja u skladu sa zakonom i ovim statutom.
III OBLIK I SADRŽAJ PEČATA UDRUŽENJA
Član 9.
Udruženje ima svoj pečat.
Pečat Udruženja je okruglog oblika, promjera 30 mm, u kojem je ravnomjerno uz rub
ispisan štampanim slovima tekst punog naziva Udruženja na latiničnom pismu sa
mjestom sjedišta i to: Udruženje nastavnika njemačkog jezika Bosne i Hercegovine,
Sarajevo.
Član 10.
3
Udruženje može imati više pečata, s tim da svaki mora biti numerisan brojevima. O
čuvanju i upotrebi pečata stara se predsjednik Udruženja.
IV CILJEVI I AKTIVNOSTI UDRUŽENJA
Član 11.
Ciljevi i aktivnosti Udruženja su:
● povezivanje nastavnika njemačkog jezika, kao i svih onih koji se posredno i
neposredno bave procesom poučavanja njemačkog jezika;
● saradnja sa drugim udruženjima iste ili slične struke kao i sa srodnim
organizacijama u zemlji i inostranstvu u skladu sa Zakonom;
● informisanje o novim dostignućima na području podučavanja i učenja njemačkog
jezika;
● potpora za izdavanje stručnih i znanstvenih publikacija, te organizovanje
razmjene na tom području;
● organizovanje seminara, tribina, javnih rasprava, simpozija, konferencija,
kongresa i drugih kulturnih i obrazovnih manifestacija s ciljem upoznavanja
članova Udruženja s najnovijim dostignućima u procesu učenja i podučavanja
njemačkog jezika, kao i drugih aktivnosti i poslova u skladu sa Zakonom;
● organizovanje školskih, kantonalnih i državnih takmičenja u poznavanju
njemačkog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola;
● jezička i metodičko-didaktička edukacija;
● stručno i interesno povezivanje nastavnika i studenata radi unapređenja nastavne
prakse;
● pružanje podrške nastavnicima njemačkog jezika;
● jačanje identiteta nastavnika njemačkog jezika i zaštita digniteta profesije;
● poticanje profesionalnog razvoja članova Udruženja;
4
● predstavljanje nastavnika njemačkog jezika (članova) u svim poslovima s
društvenim institucijama i službenim tijelima glede stručnih pitanja
● zalaganje za unapređenje njemačkog jezika i promicanje primjerenog položaja
njemačkog jezika
Član 12.
Udruženje može obavljati srodne djelatnosti koje su neposredno povezane sa
ostvarivanjem osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti Udruženja iz člana 11. ovoga
statuta (izdavanje različitih znanstvenih, stručnih i drugih publikacija, ostalih aktivnosti u
svrhu promocije i istraživanja ciljeva udruženja), s tim da se raspoloživa finansijska
sredstva reinvestiraju u osnovne statutarne aktivnosti udruženja.
V POSTUPAK ZA PRIMANJE I ISKLJUČIVANJE ČLANOVA
Član 13.
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
Osnivači stiču svojstvo člana Udruženja danom registracije Udruženja.
Član Udruženja može postati svako fizičko lice državljanin Bosne i Hercegovine kao i
strani državljanin koji ima boravište u Bosni i Hercegovini, ako prihvataju statut i ciljeve
Udruženja te ako izravno i neizravno sudjeluje u procesu nastave njemačkog jezika na
bilo kojem obrazovnom nivou ili na bilo koji način pomaže nastavu njemačkog jezika.
Udruženju mogu pristupiti i pravna lica iz Bosne i Hercegovine, koja su registrovana u
Bosni i Hercegovini, pod uvjetom da prihvate statut i ciljeve Udruženja.
Pravno lice koje želi da pristupi udruženju mora podnijeti zahtjev za pristupanje
upravnom odboru Udruženja koji je dužan razmatrati zahtjev te na osnovu toga donijeti
odluku o prihvatanju ili odbijanja zahtjeva.
5
Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se
upisuje u evidenciju članstva. Udruženje vodi spisak svojih članova.
Član 14.
Odluku o prijemu novih članova Udruženja donosi Upravni odbor Udruženja.
Član 15.
Prava i dužnosti članova Udruženja su:
● da biraju i budu birani u organe Udruženja;
● da aktivno učestvuju u radu Udruženja;
● da razmatraju i ocjenjuju rad organa Udruženja;
● da budu blagovremeno informirani o radu Udruženja;
● da prisustvuju svim skupovima, da daju prijedloge, postavljaju pitanja i traže
odgovore;
● da ostvaruju određena prava i pogodnosti, u skladu sa odlukama i drugim aktima
Udruženja;
● da se pridržavaju odredaba ovog Statuta;
● da plaćaju godišnju članarinu;
● da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva i izvršavanju zadataka Udruženja;
● da predlažu planove i programe Udruženja;
● da čuvaju ugled Udruženju.
Članovi u Udruženju su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava i dužnosti.
Član 16.
Članstvo u Udruženju prestaje:
● dobrovoljnim pisanim istupanjem iz Udruženja;
● isključenjem iz Udruženja, zbog narušavanja ugleda Udruženja ili nepridržavanja
odredaba Statuta;
● neplaćanjem članarine duže od dvije godine;
6
● prestankom svojstva pravnog lica;
● u slučaju smrti člana;
● prestankom rada Udruženja.
Član 17.
Svaki član Udruženja može dobrovoljno istupiti iz Udruženja na osnovu pismene izjave o
istupanju koju dostavlja Upravnom odboru Udruženja. Kao dan prestanka članstva u
Udruženju smatra se datum prijema izjave o istupanju.
Član 18 .
Član Udruženja koji grubo krši Statut Udruženja, ne izvršava svoje obaveze prema
Udruženju ili svojim postupcima nanosi štetu Udruženju ili narušava ugled Udruženja
može biti isključen iz Udruženja. Prije donošenja odluke o isključenju, član Udruženja
mora biti pismeno obaviješten o prijedlogu za isključenje, kao i razlozima zbog kojih se
predlaže isključenje. Odluku o prestanku svojstva člana Udruženja, donosi Upravni odbor
Udruženja.
Član koji je nezadovoljan odlukom iz prethodnog stava, može podnijeti žalbu
predsjedniku Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
Odluka Skupštine po žalbi je konačna.
Član 19.
Skupština Udruženja može donijeti opšti akt, kojim će se u skladu sa Zakonom i ovim
statutom, bliže urediti način i postupak stupanja u članstvu i prestanak članstva. Svaki
član Udruženja može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za utvrđivanje ništavosti
općeg akta Udruženja koji je donijet suprotno odredbama Statuta ili drugog općeg akta
Udruženja, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja tog akta.
VI ORGANI UDRUŽENJA
Član 20.
7
Organi udruženja su:

 1. Skupština
 2. Predsjednik Udruženja, potpredsjednik Udruženja i sekretar
 3. Upravni odbor
 4. Nadzorni odbor
 5. Skupština
  Član 21.
  Skupština je najviši organ Udruženja, koju čine svi članovi.
  Radom skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine, kojeg bira i razrješava Skupština.
  Mandat Predsjednika Skupštine traje četiri godine sa mogućnošću reizbora.
  Član 22.
  Skupština udruženja može biti:
  ● redovna i
  ● vanredna
  Redovna skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine i
  ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja.
  Vanredna skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu,
  poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i
  vitalni interesi Udruženja.
  Način rada Skupštine pobliže se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine.
  Član 23.
  Skupštinu saziva Predsjednik Skupštine najkasnije 15 dana prije njenog održavanja.
  8
  Predsjednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtjeva najmanje 1/3
  članova Skupštine, ili kada to zatraži Upravni odbor .
  Član 24.
  Radom sjednice Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine.
  Skupština bira zapisničara na početku rada sjednice koji vodi zapisnik.
  Zapisnik mora da odražava bitan tok rada i suštinu svih odluka i stavova Skupštine.
  Predsjednik Skupštine:
  ● Stara se o organizovanju Skupštine i saziva njene sjednice,
  ● Predlaže dnevni red sjednice,
  ● Predsjedava sjednicama Skupštine,
  ● Potpisuje akte donesene na Skupštini,
  ● Stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata sa Zakonom i ovim
  statutom.
  ● Koordinira rad organa i drugih tijela Skupštine
  Član 25 .
  Skupština radi i odlučuje u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu.
  Kvorum Skupštine je nadpolovična većina svih prisutnih članova Skupštine Udruženja.
  Skupština punovažno odlučuje nadpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine
  Udruženja, ukoliko ovim statutom nije drugačije određeno, odnosno da je za određena
  pitanja potrebna kvalifikovana većina.
  Glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi
  drugačije.
  Član 26.
  Skupština u svojoj nadležnosti donosi:
  ● statut Udruženja, njegove izmjene i dopune i druga opća akta određena Statutom,
  9
  ● odlučuje o spajanju, podjeli i prestanku rada udruženja, kao i o drugim statusnim
  promjenama Udruženja,
  ● donosi Odluku o promjeni naziva, sjedišta i znaka Udruženja,
  ● donosi poslovnik o radu Skupštine,
  ● imenuje članove Nadzornog i Upravnog odbora,
  ● bira i razrješava Predsjednika Skupštine,
  ● usvaja godišnji program i plan rada Udruženja,
  ● usvaja izvještaje o radu i finansijski izvještaj koji je pripremio Predsjednik
  Udruženja,
  ● donosi odluku o visini i načinu plaćanja članarine,
  ● donosi odluku o ovlaštenom licu za zastupanje Udruženja u pravnom prometu,
  ● usvaja završni račun,
  ● daje autentično tumačenje ovog Statuta,
  ● djeluje kao drugostepeno tijelo u žalbenom postupku,
  ● donosi odluku o prestanku rada Udruženja,
  ● razmatra i usvaja izvještaje o radu Udruženja, koje je podnio Upravni odbor,
  ● odlučuje o proglašenju počasnih članova Udruženja i
  ● obavlja druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugih organa Udruženja.
 6. Predsjednik Udruženja i potpredsjednik Udruženja
  Član 27.
  Udruženje ima Predsjednika i potpredsjednika koje bira i razrješava Skupština u skladu
  sa ovim Statutom.
  Mandat Predsjednika i potpredsjednika Udruženja je četiri godine sa mogućnošću
  reizbora.
  Predsjednik i potpredsjednik Udruženja su ujedno Predsjednik i potpredsjednik Upravnog
  odbora.
  Član 28.
  10
  Predsjednik Udruženja i potpredsjednik Udruženja su za svoj rad odgovorni Skupštini u
  skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Udruženja.
  Član 29.
  Predsjednik Udruženja ima sljedeća prava, dužnosti i odgovornosti:
  ● zastupa Udruženje u pravnom prometu;
  ● provodi politiku i druge odluke koje je donijela Skupština;
  ● naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana;
  ● vodi poslovanje i donosi odluke u okviru programa rada i planova razvoja
  Udruženja;
  ● određuje izvedbene planove i radne zadatke;
  ● odgovoran je za zakonitost i poslovanje Udruženja;
  ● priprema i predlaže donošenje svih akata iz nadležnosti Skupštine Udruženja;
  ● izvršava odluke Skupštine;
  ● ima i druga prava i obaveze utvrđene opštim aktima Udruženja i Zakonom i one
  koje im stavi u nadležnost Skupština Udruženja.
  U slučaju odsutnosti Predsjednika Udruženja sve poslove iz prethodnog stava obavljati će
  potpredsjednik Udruženja.
  Predsjednik Udruženja je ovlašten da donosi odluke po svim pitanjima koja se odnose na
  tekuću aktivnost Udruženja, izuzev pitanja koja spadaju u isključivu nadležnost
  Skupštine.
 7. Sekretar Udruženja
  Član 30.
  Udruženje ima Sekretara kojeg bira i razrješava Skupština na mandatni period od 4
  godine. Priprema sjednice Skupštine, vodi registar članova Udruženja, organizira
  kompletnu administraciju i usklađuje rad Udruženja.
  11
  Sekretar Udruženja je odgovoran Skupštini i može biti smjenjen, u skladu sa ovim
  Statutom.
  Sekretar Udruženja može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan:
 • na sopstveni zahtjev;
 • ako pravilno ne obavlja poslove i zadatke Sekretara Udruženja;
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.
  Inicijativu za razrješenje Sekretara Udruženja može dati 1/3 članova Skupštine i Upravni
  odbor Udruženja.
  Sekretar Udruženja je ovlašten da donosi odluke po svim pitanjima koja se odnose na
  tekuću aktivnost Udruženja, izuzev pitanja koja spadaju u nadležnost Skupštine.
  Član 31.
  Predsjednik Udruženja i potpredsjednik Udruženja mogu biti razriješeni dužnosti prije
  isteka mandata na koji su imenovani, i to:
  ● na sopstveni zahtjev;
  ● ako pravilno ne obavljaju poslove i zadatke Predsjednika odnosno
  potpredsjednika Udruženja;
  ● u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.
  ● inicijativu za razrješenje Predsjednika odnosno potpredsjednika Udruženja može
  dati 1/3 članova Skupštine.
 1. Upravni odbor
  Član 32.
  ● Upravni odbor je izvršni organ Udruženja.
  ● Upravni odbor se sastoji od pet (5) članova te ima predsjednika, potpredsjednika,
  blagajnika, sekretara i jednog člana.
  ● Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština Udruženja
  ● Mandat članova Upravno odbora traje 4 godine sa mogućnošću reizbora
  12
  ● Upravni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje
  ● Dnevni red predlaže Predsjednik Upravnog odbora
  ● Kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora je natpolovična većina svih
  članova Upravnog odbora
  ● Upravni odbor donosi odluke koncenzusom
  ● Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora i istim
  predsjedava
  ● Pored članova Upravnog odbora, sjednicama mogu prisustvovati i druge osobe
  koje su vezane za realizaciju određenih zadataka, ali bez prava odlučivanja.
  Član 33.
  ● Priprema nacrt Statuta, njegove izmjene, dopune i druge akte koje donosi
  Skupština
  ● priprema prijedloge izmjena i dopuna Statuta i druge opće akte,
  ● donosi poslovnik o svom radu,
  ● utvrđuje kalendar aktivnosti Udruženja,
  ● priprema plan prihoda i rashoda Udruženja te donosi periodični obračun i završni
  račun,
  ● upravlja imovinom i donosi odluku o isključenju članova u prvom stepenu,
  ● predlaže program rada,
  ● brine o edukaciji članova, te u tom pravcu organizira stručna predavanja, tribine i
  druge oblike stručnog usavršavanja, obilazak stručnih ekipa na terenu i dr.,
  ● donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u skladu sa zakonom,
  ● imenuje članove stalnih i povremenih komisija ili radnih grupa,
  ● obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ili ukoliko mu to
  odredi skupština
  Član 34.
  Predsjednik Upravnog odbora:
  13
 • saziva sjednice Upravnog odbora samoinicijativno ili na zahtjev najmanje dvije
  trećine članova Upravnog odbora;
 • stara se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine;
 • stara se o provođenju planova rada Upravnog odbora;
 • izdaje naloge za izvršenje plana prihoda i rashoda Udruženja;
 • potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;
 • vrše i druge poslove za koje su ovlašteni Statutom ili koje im povjeri Skupština.
  Potpredsjednik Upravnog odbora zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti
  odnosno spriječenosti.
  Član 35.
  Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani i
  to:
 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne dođu na sjednicu tri puta uzastopno, bez opravdanih razloga;
 • ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Udruženja;
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.
  O opozivu člana Upravnog odbora odlučuje Skupština nadpolovičnom većinom glasova
  prisutnih članova Skupštine.
 1. Nadzorni odbor
  Član 36.
  Nadzorni odbor kontrolira finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima
  bez odlaganja izvještava Skupštinu i Upravni odbor. Nadzorni odbor dužan je upozoriti
  14
  na nepravilan rad organa Udruženja, na propuste u primjeni odredaba Statuta, te na
  nezakonito i nenamjensko trošenje sredstava Udruženja. Nadzorni odbor dužan je prema
  potrebi, a najmanje jedanput godišnje, pregledati finansijsko-materijalno poslovanje
  Udruženja. O svom radu Nadzorni odbor izvještava Upravni odbor i Skupštinu Udruženja
  najmanje jedanput godišnje.
  Član 37.
  Svi organi Udruženja dužni su Nadzornom odboru davati podatke, omogućiti mu uvid u
  dokumentaciju i druge podatke koje zatraži, te ga izvijestiti o tome šta su učinili u vezi s
  njegovim nalazima i prijedlozima.
  Član 38.
  Članove Nadzornog odbora bira Skupština Udruženja. Nadzorni odbor ima tri člana.
  Mandat članovima Nadzornog odbora je četiri godine sa mogućnošću reizbora. Sjednice
  Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi pod predsjedavanjem predsjednika
  Nadzornog odbora. Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora
  sam ili na zahtjev predsjednika Upravnog odbora Udruženja ili pojedinog člana
  Nadzornog odbora.
  VII KOMISIJE I RADNA TIJELA
  Član 39.
  Radi svestranog razmatranja i odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga djelatnosti
  Udruženja, Skupština Udruženja može obrazovati stalne ili povremene komisije.
  Sastav i djelokrug komisije se utvrđuje odlukom Skupštine Udruženja.
  VIII PRIHODI I IMOVINA
  Član 40.
  15
  Udruženje svoju imovinu stiče u skladu sa Zakonom i ovim Statutom iz sljedećih izvora:
  ● članarina
  ● dobrovoljnih priloga i poklona javnih institucija, fizičkih i pravnih osoba, kako
  inostranih tako i domaćih, u gotovini, usluga ili imovini bilo koje vrste;
  ● državnih subvencija i ugovora sa državom, javnim institucijama, fizičkim i
  pravnim osobama, kako domaćim tako i inostranim;
  ● prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih
  izvora pasivnih prihoda,
  ● iz drugih Zakonom dozvoljenih izvora.
  Član 41.
  Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim
  planom kojeg donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.
  O korištenju sredstava, u skladu sa finansijskim planom odlučuje Skupština Udruženja.
  Nadzor nad korištenjem sredstava vrši Nadzorni odbor Udruženja.
  Udruženje je dužno voditi evidenciju o imovini u skladu sa važećim propisima.
  Udruženje je dužno da propisno vodi poslovne knjige u skladu sa općeprihvaćenim
  računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom.
  IX NAČIN DONOŠENJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O
  RADU
  Član 42.
  Upravni odbor Udruženja upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje godišnji
  finansijski izvještaj.
  Predsjednik Udruženja upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje izvještaj o radu
  Udruženja.
  16
  Dokumenta iz prethodnog stava Skupština razmatra i usvaja na redovnoj godišnjoj, a ako
  je potrebno i vanrednoj sjednici Skupštine.
  Skupština donosi odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja natpolovičnom
  većinom glasova prisutnih članova.
  X JAVNOST RADA
  Član 43.
  Rad Udruženja je javan. Javnost rada ostvaruje se neposrednim informisanjem i putem
  sredstava javnog informisanja za značajnije aktivnosti.
  Svim članovima omogućit će se neometan uvid u obavljanje aktivnosti na svim
  područjima na kojima djeluje ovo Udruženje, kao i planiranje daljnih aktivnosti.
  Član 44.
  Članovi Udruženja moraju biti redovno informisani o radu Udruženja. Za javnost rada
  odgovoran je Predsjednik Udruženja.
  XI POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA
  Član 45.
  Skupština je nadležna za donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata
  određenih Statutom.
  Izmjene i dopune Statuta Udruženja usvaja Skupština, dvotrećinskom većinom prisutnih
  glasova ukupnog broja članova.
  Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mora podnijeti 2/3 članova Udruženja i Upravni
  odbor.
  Inicijativa se upućuje Upravnom odboru pismenim putem koja priprema tekst nacrta
  izmjene i dopune Statuta Udruženja i dostavlja ga Skupštini na razmatranje.
  Član 46.
  Udruženje može pored Statuta imati i druga opća akta.
  17
  Organi Udruženja donosi opće akte Udruženja: pravilnike, poslovnike i odluke koji
  moraju biti u saglasnosti sa Zakonom i ovim Statutom.
  XII SPAJANJE, PODJELA I PRESTANAK UDRUŽENJA
  Član 47.
  Udruženje se može spojiti i podijeliti samo u drugo udruženje u skladu sa Zakonom.
  Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština 2/3 svih članova Skupštine Udruženja.
  Ovom odlukom regulira se naročito: naziv, sjedište, djelatnost, podjela imovine, prava i
  obaveze kao i druga pitanja u vezi statusnih promjena Udruženja.
  Član 48.
  Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno na osnovu odluke Skupštine ili po sili
  zakona.
  Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati 1/3 članova Udruženja, u slučaju:
  ● ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena za održavanje Skupštine
  utvrđenog ovim Statutom, a Skupština Udruženja nije održana.
  ● ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri.
  ● Odluku o dobrovoljnom prestanku rada donosi Skupština udruženja 2/3 svih
  članova Skupštine Udruženja.
  ● Istovremeno Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje
  raspored imovine, prava i obaveze Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim
  Statutom, s tim što je prethodno obavezno izmiriti zakonske i ugovorne obaveze.
  ● Skupština imenuje likvidatora Udruženja, čija dužnost je da stara o sastavljanju
  plana likvidacije i isti podnosi skupštini na usvajanje.
  ● Preostala imovina, nakon podmirenja obaveza iz prethodnog stava, će se dodijeliti
  drugom udruženju, koje obavlja istu ili sličnu statutarnu djelatnost, a na osnovu
  odluke Skupštine Udruženja.
  18
  Član 49.
  Udruženje prestaje sa radom po sili Zakona u skladu sa članom 51. i članom 52. Zakona.
  XIII ZASTUPANJE UDRUŽENJA
  Član 50.
  Udruženje zastupaju u pravnom prometu Predsjednik i Potpredsjednik u okviru
  ovlaštenja utvrđenim ovim Statutom i Zakonom.
  Član 51.
  U postupcima u kojima Udruženje sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava,
  dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, Predsjednik Udruženja može dati
  pismenu punomoć advokatu za zastupanje ili drugoj stručnoj osobi.
  XIV ZAVRŠNE ODREDBE
  Član 52.
  Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruženja.
  Član 53.
  Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa u registar
  Udruženja kod nadležnog Ministarstva.
  Broj: 07/18 Predsjednik Skupštine
  Teslić, 20.10.2018. godine. ________________
  Darija Glibić
  19
  20